مدیر مرکز

مدیریت مرکز سامانه 137 در مرکز کنترل این سامانه مستقر بوده و به صورت شبانه روزی ناظر بر عملکرد این مجموعه می باشد.

  مسئول مرکز:  مهندس احسان مهدي پور





پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری ارومیه
سامانه 137 شرکت فراداده
268 بازدید این هفته
591 بازدید هفته گذشته
49911 بازدید تا کنون